Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Ponímanie pohybu v Tai Chi

Harmónia vnútorného a vonkajšieho.
Tai Chi Chuan rozvíja ducha (uvedomovanie). Preto sa hovorí, že duch je vládca a telo jeho podriadeným. Keď unášame ducha, naše pohyby sa stanú prirodzene ľahké a plynulé. Pozície sú už iba plné a prázdne, otvorené alebo zatvorené. Otvorenie sa neohraničuje iba na pohyb rúk a nôh, ale myšlienku otvorenia musíme mať tiež v úmysle. Zavretie sa netýka iba pohybu rúk a nôh, ale myšlienku zavretia musíme mať aj v úmysle. Keď je zjednotené vnútorné s vonkajším ako jedna čchi, vtedy nedochádza k žiadnemu narušeniu.

Z desiatich bodov Yang Cheng Fu o zásadách praktikovania Tai Chi

Názov „Tai Chi meditácia v pohybe“ zdôrazňuje charakteristiku Tai Chi a to aktivitu mysle počas cvičenia formy. V čase praktiky sa snažíme o to, aby bol každý pohyb vykonávaný vedome. Rozvíjame schopnosť pozorovania, cítenia a rozumenia čoraz jemnejších zmien. Zisťujeme, akým zložitým procesom je aj najjednoduchší pohyb. Učíme sas zásady rovnováhy a proporcií a ich praktického prepojenia. A rodia sa v nás otázky:
Čím je pohyb?
Čím je pohyb z pohľadu Tai Chi?

Odpovede na tieto otázky sa menia s narastajúcimi skúsenosťami plynúcich z praktiky, tak ako sa mení naša schopnosť videnia a cítenia pohybu.
Tento proces možno porovnať do umenia kreslenia portrétu.
Každý človek si ľahko zapamätá a rozpozná tváre známych osôb. Keď ho však poprosíme o nakreslenie portrétu blízkej osoby, ktorú každodenne stretáva, ukáže sa, že úroveň schopnosti videnia potrebná k nakresleniu reálneho portrétu je nedostatočná.
Niekedy nevieme odpovedať na jednoduchú otázku: Akej farby sú oči každodenne stretávanej osoby? Keď sa však rozhodneme venovať umeniu kreslenia portrétu, pod dohľadom skúseného učiteľa, prejdeme procesom náuky videnia, zvládneme proporcie tváre, začneme brať v úvahu veci, ktoré sme si predtým nevšímali. Naša schopnosť videnia sa prehlbuje. Pozeráme sa na ľudské tváre inakšie, lepšie vytrénovaným okom a úmyslom.

Cvičiac Tai Chi prechádzame podobným procesom, sme sprevádzaný krok po kroku skúseným učiteľom, učiaceho nás vedome pozorovať fenomén pohybu na čoraz hlbšej úrovni.
Mení sa naše chápanie pohybu.
Na začiatku vidíme vonkajší pohyb formy cvičiaceho. Na tejto úrovni obraciame pozornosť na všeobecné dojmy zviazané s videným pohybom. Na jeho charakter, dynamiku.Napríklad pozorujeme pre Tai Chi charakteristické pomalé tempo pohybu. Časom priťahujú našu pozornosť niektoré detaily, najčastejšie poloha a pohyb dlaní, menej si všímame prácu nôh. Osoby s väčšou estetickou citlivosťou obracajú pozornosť na harmóniu a ladnosť pohybu formy Tai Chi, na jej výraz. V závislosti od úrovne našej schopnosti pozorovania a našich životných skúseností, vidíme viac alebo menej, ale súčasne pozorujeme iba vonkajší pohyb formy.

Keď však Tai Chi cvičíme dlhšiu dobu, realizujúc spomenutú zásadu vedomého pozorovania pohybu, naše vnímanie pohybu sa viac rozširuje.
Začíname pozorovať , že pohyb nie je iba pohyb človeka premiestňujúceho sa v priestore, chodiaceho, behajúceho či cvičiaceho formu Tai Chi. Uvedomujeme si závislosť pohybu a jeho harmónie a koordinácie od stavu našej rovnováhy, od hĺbky a kvality dýchania. Pozorujeme čoraz jemnejšie závislosti medzi vonkajším a vnútorným pohybom. Naše vedomosti o pohybe sa prehlbujú.

Zisťujeme, že ponímanie pohybu v Tai Chi je veľmi široké, prakticky neohraničené. Z pohľadu videnia Tai Chi je pohybom každá zmena. Aj najjemnejšia zmena v priestore, v prírode, vo vesmíre, v nás samotných, zmena v čase či v našom žití.
Všetko v celom vesmíre je v neustálom pohybe a všetko podlieha neustálym zmenám. Občas sú dynamické a ľahko pozorovateľné, ako napríklad dynamický pohyb človeka vykonávajúceho formu alebo náhla zmena počasia. Občas sú veľmi jemné a ťažko vnímateľné, ako napríklad zmena odtieňa farby rastlín v blízkom parku vplyvom slnečného svetla, alebo vplyv hĺbky a rytmu nášho dýchania na stav rovnováhy.

Dýchanie je príkladom vnútorného pohybu
Dýchanie má svoj rytmus, hĺbku a proporciu. Kvalita dýchania závisí od kvality vzduchu ktorý dýchame. Sila vetra, zmeny teploty vzduchu, závislosť od zmien počasia, zmena ročných období, to sú tiež zaujímavé prejavy pohybu. V priebehu dňa meniaca sa kvalita slnečného svetla má vplyv na naše oči, ktorých stav je spojený s kvalitou dýchania. Svetlo a gravitácia je vnútorný výraz energie. Chi vesmíru, prebiehajúce v ňom zmeny majú vplyv na každý proces žitia v prírode. V Tai Chi vedome pracujeme s gravitáciou, zaoberajúc sa rovnováhou a jej vplyvom na funkcie našich orgánov koordinujúcich pohyb a kvalitu dýchania. Dýchanie je závslé od stavu našej rovnováhy, uvoľnenia alebo napätia a prežívania emócií. Neustále má vplyv na stav rovnováhy, funkciu všetkých orgánov, činnosť mozgu, schopnosť videnia a funkcionalitu očí, stav uvoľnenia a patričný tonus svalov, na naše emócie.
Dýchanie je hlboko previazané s našimi emóciami. Hnev, iritácia, strach menia rytmus, hĺbku a kvalitu dýchania, opačne zas, pracujúc s dýchaním, možno ukľudniť emócie a prinavrátiť stav emocionálnej rovnováhy. Je to schopnosť rozvíjaná a vykonávaná počas tisícročí, nielen majstrami bojových umení. Zmeny emocionálnych stavov ktoré v nás prebiehajú, sú tiež pohybom z pohľadu Tai Chi a tématom vnútorného pozorovania. Emócie sú zviazané s našimi myšlienkami. To, o čom premýšľame, čo si pamätáme, na čom a ako hlboko sa koncentrujeme, to je tiež zmena, druh vnútorného pohybu, ktorým sa zaoberá Tai Chi.

Pohyb sa koná nielen v priestore, ale aj v čase. Podobne ako forma, nezaberá iba konkrétny priestor v telocvični či parku, ale trvá určitý čas, v ktorom sa mení jeho rytmus a dynamika. Zmeny v čase a zmeny rytmu sú tiež pohybom ktorý nás zaujíma. Podobne ako naše žitie je stálou zmenou, ktoré prebieha nielen v priestore ale aj v čase.
Všetko, čo prebieha v nás i navôkol je procesom zmien, procesom pohybu.
Cvičenec Tai Chi, realizujúci zásadu vedomého pozorovania pohybu, zaoberá sa skúmaním všetkých procesov a vzájomných prepojení a vplyvov medzi nimi.
Učí sa ich praktickému získavaniu a regulácii.
Rozvíja v sebe schopnosť pozorovania najjemnejších úkazov.
Schopnosť prispôbovať sa zmenám, pozorovateľnosť , schopnosť prijať lepšie premyslené rozhodnutia v opretí sa o širšiu informáciu o situácii.
Videnie procesu zmien a rozmernejšie myslenie.
Dosahovanie úspechov, nekonvenčné kreatívne myslenie.
Schopnosť zmeny škodlivých návykov.
Tieto vlastnosti majú význam v umení boja, v biznise a v celom živote.
V praktikovaní Tai Chi videnie pohybu a zmeny v tak širokom ponímaní dáva možnosť efektívneho využitia času tréningu. Vďaka týmto schopnostiam sa metodika cvičení stáva efektívnejšou a skracuje cestu k dosiahnutiu vysokej úrovne.
Vnímajúc ponímanie pohybu týmto spôsobom, a cvičenie Tai Chi týmto prístupom, začíname chápať, že nie iba vesmír je v pohybe, ale aj v najmenšom pohybe je celý vesmír.

Tomasz Nowakowski
Linz – Rakúsko, marec 2007
Preklad: Martin Rejt